Obchodní podmínky

Garner Catering, s.r.o., sídlem Valtická 1715 / 38, 692 01, Mikulov

 

Všeobecná ustanovení

Kupující uskutečněním objednávky akceptuje tyto obchodní podmínky pro dodávky zboží. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné a řídí se příslušnými zákony ČR. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami a kupující se zavazuje toto objednané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu.

 

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v objednávce (dále jen zboží).
Prodávající se zavazuje,že bude kupujícímu dodávat:
bezvadné a čersrvé zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží,
zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR,
zboží s přípustnou hmotnostní odchylkou ± 10 % z váhy objednaného zboží v případě, že se jedná o vážené zboží.

 

Objednání zboží, uzavření smlouvy

Zboží lze objednat osobní, telefonickou či elektronickou objednávkou přes e-shop. Objednávka musí obsahovat tyto údaje: druh a množství zboží, místo vyzvednutí/dodání a identifikační údaje kupujícího (jméno, příjmení, telefonní spojení, adresa vyzvednutí/dodání), případně identifikační údaje přejímající osoby, nebude-li zboží převzato kupujícím. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží.

Objednávku je třeba zadat nejméně 24 hodin před požadovaným dodáním.

Objednávku lze stornovat nejpozději 24 hodin před termínem dodání. V případě pozdějšího zrušení objednávky má prodávající nárok na náhradu škody, především nákladů spojených s výrobou a expedicí zboží.

 

Cena a platební podmínky

Nabídkové ceny uvedené na webových stránkách prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude kupujícím uhrazena při převzetí zboží, a to v hotovosti, nebo vystavením faktury.

Faktura vystavená na základě objednávky mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Daňovým dokladem je rovněž prodejka za hotové vydaná při platbě za hotové pokladnou prodávajícího. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

 

Rozvoz zboží

Zajišťujeme rozvoz objednaného zboží na naše provozovny. Rozvoz provádíme v pracovní době od 8.00 do 17.00 hod.

Doprava je zdarma.

 

Záruka

Na naše výrobky poskytujeme záruku 24 hodin. Výrobky musí být skladovány při teplotě do +5 °C.

 

Odstoupení od smlouvy

V souladu s ustanovením § 53 občanského zákoníku má kupující možnost odstoupení od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo se však nevztahuje na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze.

Při odstoupení od smlouvy dle ustanovení § 53 občanského zákoníku, má kupující právo na vrácení zboží za předpokladu, že je zboží vráceno zpět nepoužité, kompletní a zabalené v původním balení. Kupující je povinen o odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího e-mailovou zprávou nebo písemně, uvést datum objednávky a cenu zboží, kterou požaduje vrátit. Kupující je dále povinen doručit zboží do reklamačního místa (tj. pobočky prodejen prodávajícího).

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží obdrží kupující zpět peníze za vrácené zboží při jeho předání v reklamačním místě. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

 

Ochrana osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní data, která kupující uvede v objednávce, slouží pouze ke správnému uskutečnění a plnění objednávky a dodávky. Osobní data nebudou poskytnuta třetí osobě ani jinak použita bez souhlasu nositelů těchto dat, vyjma realizace samotné dopravy zboží, kdy je nutné uvést základní osobní údaje pro doručení objednaného zboží kupujícímu. Kupující má právo kdykoliv požádat o zrušení a výmaz jeho osobních údajů z databáze prodávajícího. Využíváním služeb internetového obchodu prodávajícího kupující souhlasí se shromaždováním svých osobních údajů potřebných k uskutečnění a plnění objednávky a dodávky.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím nebo v den zadání telefonické objednávky prodávajícímu.

Odesláním elektronické objednávky nebo zadáním telefonické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání/zadání objednávky, jakož i výši ceny objednaného zboží (včetně případných dopravních nákladů), uvedenou v ceníku na internetové stránce v den odeslání/zadání objednávky. Objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Účastnící se dohodnuli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem (je-li kupující konečným spotřebitelem) a obchodním zákoníkem (je-li kupující osoba používající zboží pro podnikání), v platném znění.

Kontaktujte nás:

*povinné údaje

telefon

+420 773 955 402

adresa

Adresa
Valtická 38, Mikulov